Ostatnie spotkanie partnerów w Kownie

Czwarte i ostatnie już spotkanie odbyło się na Litwie. Skomentowano pierwsze wyniki testów i etapów walidacji we wszystkich krajach partnerskich i uzgodniono pierwsze zmiany. Ustalono wspólną strategię na ostatnie miesiące projektu, koncentrując się szczególnie na rozpowszechnianiu i dzieleniu się wynikami projektu.

Trzecie spotkanie partnerów SHARE w Mestre

Mestre była trzecią lokalizacją spotkania partnerskiego projektu SHARE. Podczas spotkania przedyskutowano ostatnie zmiany w realizacji projektu oraz wyniki przeprowadzonej walidacji. Pokazano także wersję beta platformy szkoleniowej SHARE. Uzgodniono zadania i odpowiedzialność za opracowanie działań związanych z etapem grywalizacji. Spotkanie zakończyło się nowymi zobowiązaniami na kolejny okres.

Spotkanie partnerów SHARE w Krakowie

Drugie spotkanie odbyło się w Polsce. Przeprowadzono ocenę pierwszych wyników projektu. Ustalono kolejne etapy i kamienie milowe. Opracowane treści szkolenia został uzgodnione pomiędzy partnerami. Ustalono zadania na kolejny okres realizacji, w tym etap walidacji materiałów, a także działania związane z ich oceną i rozpowszechnianiem.

Spotkanie inauguracyjne projekt SHARE w Bilbao

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Bilbao, w siedzibie Fundacji FORMETAL. Głównym celem spotkania było poznanie wszystkich partnerów celem zapewnienia dobrej współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń na rzecz realizacji projektu. Spotkanie stanowiło punkt wyjścia projektu. W odniesieniu do zaplanowanych rezultatów i celu projektu dokonano pierwszej dystrybucji zadań. Przedstawiono także wytyczne i zasady finansowe, ewaluacji i rozpowszechniania rezultatów projektu.